Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Osoba, która zdała egzamin państwowy dający uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "rzeczoznawca majątkowy". Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej.

Rzeczoznawca majątkowy może również sporządzać opracowania i ekspertyzy. Opracowania i ekspertyzy mogą dotyczyć:

 1. rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 2. efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 3. skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 4. oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 5. określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 6. wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 7. wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Kto może zostać rzeczoznawca majątkowym?

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która:
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 3. posiada wyższe wykształcenie;
 4. ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;
 5. odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości;
 6. przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.
Obowiązek, 6-miesięcznej praktyki, nie dotyczy osoby która:
 • odbyła praktykę w zakresie wyceny nieruchomości objętą programem studiów w wymiarze jednego semestru, pod warunkiem, że praktyka była realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych, lub
 • posiada udokumentowane dwuletnie doświadczenie zawodowe świadczące o nabyciu wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu jak osoby, które odbyły praktykę zawodową.

Wysokość opłaty za egzamin: 1150 zł

Opłatę zapłać składając wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Wpłać ją na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na rzeczoznawcę majątkowego wynosi:
 • za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego (etap wstępny) – 250 zł
 • za drugi etap postępowania kwalifikacyjnego (egzamin):
  • za część pisemną egzaminu – 450 zł
  • za część ustną egzaminu – 450 zł.
Postępowanie nie może trwać dłużej niż 2 miesiące. Termin ten liczy się od daty przeprowadzenia ostatniego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Może zostać przedłużony tylko raz. Przedłużenie terminu nie może przekroczyć 2 miesięcy.

Egzamin

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień zawodowych

Kandydat składa do ministra wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości nie później niż na 40 dni przed wybranym terminem etapu wstępnego We wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydat wskazuje termin postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. oświadczenie o niekaraniu za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 3. dokumenty potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia*;
 4. dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości*;
 5. dwie fotografie o wymiarach 35 × 45 mm przedstawiające wizerunek kandydata;
 6. dziennik praktyki zawodowej lub inny dokument potwierdzający praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, w przypadkach, o których mowa w art. 177 ust. 2 i 2b ustawy;
 7. sześć samodzielnie sporządzonych projektów operatów szacunkowych w przypadku wyboru trybu części ustnej egzaminu polegającej na omówieniu procedur wyceny nieruchomości zastosowanych w projektach operatów szacunkowych;
 8. dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
* W przypadku składania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, wymagane jest poświadczenie za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 

Egzamin przeprowadza się, jeżeli do części pisemnej egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 30 kandydatów.

 

W przypadku braku wymaganej liczby kandydatów, kandydaci dopuszczeni do egzaminu przystępują do jego części pisemnej w kolejnym terminie. W tym przypadku kandydatów zawiadamia się o terminie i miejscu egzaminu nie później niż na 14 dni przed jego przeprowadzeniem

Postępowanie kwalifikacyjne (etap wstępny)

Komisja dokona oceny złożonych dokumentów oraz zawiadomi cię o wyniku pierwszego etapu postępowania.

 

W przypadku wątpliwości, ministerstwo może zwrócić się do odpowiednich organów, instytucji lub osób o udzielenie dodatkowych informacji. Przedłuży to proces ubiegania się o uprawnienie, gdyż ministerstwo zawiesi postępowanie do dnia otrzymania wyjaśnień z odpowiednich instytucji.

 

Jeżeli etap wstępny zakończy się negatywnym wynikiem, ministerstwo wyda ci decyzję o odmowie nadania uprawnień. Otrzymasz zwrot opłaty za część pisemną i ustną egzaminu, w terminie 30 dni – licząc od dnia przeprowadzenia egzaminu pisemnego.

Część pisemna egzaminu (drugi etap)

Część pisemna egzaminu trwa 90 minut i polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru składającego się z 90 pytań.

 

Zakres merytoryczny pytań obejmuje zagadnienia określone w przepisach dotyczących minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Za każdą odpowiedź w teście przyznaje się:

 1. Za odpowiedź prawidłową – 1 punkt, przy czym za prawidłową uznaje się odpowiedź wskazującą wszystkie poprawne odpowiedzi cząstkowe;
 2. za odpowiedź nieprawidłową lub brak odpowiedzi – 0 punktów.

Do części ustnej egzaminu mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali z testu co najmniej 65 punktów.

 

Kandydat, który zakończył część pisemną egzaminu wynikiem negatywnym lub nie przystąpił do części pisemnej egzaminu, może złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu.

 

Kandydat składa do ministra wniosek nie później niż na 40 dni przed wybranym terminem egzaminu.

Część ustna egzaminu (trzeci etap)

Przygotowanie praktyczne kandydatów sprawdza się w części ustnej egzaminu. Zgodnie z dokonanym wyborem trybu części ustnej egzaminu kandydat:

 1. omawia procedury wyceny nieruchomości zastosowane w dwóch projektach operatów szacunkowych wybranych przez zespół kwalifikacyjny spośród sześciu dołączonych do wniosku albo
 2. omawia dwie wylosowane procedury wyceny nieruchomości, z uwzględnieniem rodzaju nieruchomości i celu wyceny.

Po omówieniu przez kandydata procedur, zespół kwalifikacyjny, do każdej z dwóch omówionych procedur wyceny nieruchomości, zadaje po trzy pytania dotyczące podstaw prawnych, zastosowanych podejść, metod i technik wyceny, źródeł informacji o nieruchomościach, a także analizy rynku nieruchomości.

Omówienie każdej procedury wyceny nieruchomości jest oceniane w czterostopniowej skali od 0 do 3 punktów.

Każda odpowiedź na pytanie zespołu kwalifikacyjnego jest oceniana w czterostopniowej skali od 0 do 3 punktów.

Część ustną egzaminu uznaje się za zakończoną wynikiem pozytywnym, jeżeli kandydat uzyskał co najmniej 14 punktów z ogólnej liczby 24 punktów możliwych do uzyskania.

W przypadku zakończenia części ustnej egzaminu wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne uznaje się za zakończone wynikiem pozytywnym

 

Kandydat, który zakończył część ustną egzaminu wynikiem negatywnym lub nie przystąpił do części ustnej egzaminu, może złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu. Kandydat składa do ministra wniosek nie później niż na 40 dni przed wybranym terminem egzaminu.

Ponowne przystąpienie do egzaminu:

Do wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu nie później niż 40 dni przed wybranym terminem egzaminu, kandydat załącza:

 1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. oświadczenie o niekaraniu za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 3. dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej dla egzaminu.