Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu

Akty Prawne

Stan prawny: 23.06.2024
AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych
AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji gruntów
AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)aździernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
AKT ARCHIWALNY - Ustawa o ochronie danych osobowych
AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
Kodeks cywilny
Kodeks postępowania administracyjnego
Kodeks postępowania cywilnego
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Kodeks spółek handlowych
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Ordynacja podatkowa
Prawo bankowe
Prawo budowlane
Prawo geodezyjne i kartograficzne
Prawo o notariacie
Prawo o stowarzyszeniach
Prawo ochrony środowiska
Prawo spółdzielcze
Prawo wekslowe
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie scalania i podziału nieruchomości
Ustawa o drogach publicznych
Ustawa o finansach publicznych
Ustawa o gospodarce komunalnej
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (poprzedni tytuł: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych)
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
Ustawa o kuratorach sądowych
Ustawa o lasach
Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
Ustawa o Narodowym Banku Polskim
Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Ustawa o ochronie przyrody
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku leśnym
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
Ustawa o podatku od spadków i darowizn
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku rolnym
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Ustawa o rachunkowości
Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o rentach strukturalnych w rolnictwie
Ustawa o samorządzie gminnym
Ustawa o samorządzie powiatowym
Ustawa o samorządzie województwa
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Ustawa o statystyce publicznej
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Ustawa o własności lokali
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa