Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 07 lipca 2011 r.
Polecenie:

Dnia 1 marca 2011 r. Wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. realizację obwodnicy miasta X, która stanowi drogę wojewódzką. Po upływie 28 dni decyzja stała się ostateczna.

W wyniku podziału zatwierdzonego wyżej wymienioną decyzją z nieruchomości leśnej stanowiącej własność osoby fizycznej, została wydzielona działka oznaczona nr 2021/2 usytuowana w pasie drogowym planowanej inwestycji. Przedmiotowa działka położona jest poza strefą zainwestowania miejskiego.

 

Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem wyceny:

 • powierzchnia działki oznaczonej nr 2021/2 - 0,3820 ha,
 • powierzchnia drzewostanu - 0,3500 ha,
 • oznaczenie użytku w ewidencji gruntów - LsV,
 • typ siedliskowy lasu - bór mieszany świeży, sosna w wieku 45 lat,
 • klasa bonitacji drzewostanu - II,
 • okręg podatkowy - II,
 • miąższość rzeczywista grubizny (Vrzecz) - 46,55 m3,
 • suma współczynników korekcyjnych wynikających z oceny cech gruntu leśnego (wyszczególnionych w § 19 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu) wynosi - Vn = 0,20,
 • jakość hodowlana drzewostanu - zadowalająca, współczynnik k = 0,90.

 

Wyniki analizy lokalnego rynku nieruchomości:

 • brak transakcji działek leśnych podobnych do działki wycenianej,
 • brak transakcji gruntów nabytych pod drogi,
 • średnia ważona cena sprzedaży drewna za ostatni rok pomniejszona o koszty pozyskania i zrywki wg danych nadleśnictwa wynosi Cśr = 150 zł/m2,
 • cena rynkowa drewna wielkowymiarowego iglastego II klasy (WBO2) wynosi Cdr = 320,00 zł/m2,
 • średnie koszty pozyskania Kp i zrywki Kz dla drewna wielkowymiarowego wynoszą łącznie 48,00 zł/m3.

 

Pozostałe dane:

- Wskaźniki szacunkowe gruntów stanowiących lasy:

Okręg podatkowy

Wskaźniki szacunkowe w m3 drewna za 1 ha gruntów stanowiących lasy

Grupy typów siedliskowych lasów

1

2

3

4

5

I

31

26

23

14

9

II

29

24

21

13

8

III

26

22

19

12

7

IV

23

19

17

11

6

- Grupy typów siedliskowych lasów tworzą:

Grupa

 

1

Lasy: świeży, wilgotny, łęgowy, łęgowy wyżynny, łęgowy górski, wilgotny ols jesionowy, ols jesionowy wyżynny, ols jesionowy górski, wyżynny świeży, wyżynny wilgotny, górski świeży, górski wilgotny, ols górski, górski, wyżynny

2

Lasy mieszane: świeży, wilgotny, bagienny, wyżynny świeży, wyżynny wilgotny, górski świeży, górski wilgotny, ols

3

Bory mieszane: świeży, wilgotny, bagienny, wyżyny świeży, wyżynny wilgotny, górski świeży, górski wilgotny, górski bagienny

4

Bory: świeży, wilgotny, górski świeży, górski wilgotny, górski bagienny, wysokogórski świeży, wysokogórski wilgotny, wysokogórski bagienny

5

Bory; suchy i bagienny

- Tablice wskaźników wartości drzewostanu (wyciąg).
Wiek rębności 100 lat

Wiek
w latach

Symbol

Klasa bonitacji drzewostanu

Ia

I

II

III

IV

V

Przelicznik w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Wi
WSPi

60,5
0,0

51,3
0,0

41,8
0,0

33,2
0,0

17,4
0,0

9,6
0,0

40

Wi
WSPi

255,2
101,8

217,6
79,7

179,6
58,0

143,8
39,6

79,4
20,9

43,6
2,6

45

Wi
WSPi

257,7
126,5

220,4
101,8

182,4
70,9

145,7
50,7

82,6
29,7

43,6
7,2

100

Wi
WSPi

286,6
286,6

245,6
245,6

201,4
201,4

155,7
155,7

116,7
116,7

63,4
63,4

- Miąższość modelowa.

Miąższość podobnego drzewostanu ustalona na podstawie tablic zasobności i przyrostu drzewostanów B. Szymkiewicza (tabela A, II klasa bonitacji) Vtab/1ha = 266,00 m3.

- Tablica przeliczników Wk.

Wiek
w latach

Symbol

Klasa bonitacji drzewostanu

Ia

I

II

III

IV

V

Przelicznik w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Wki

19,8

17,0

14,3

11,3

8,7

6,4

10

Wki

59,4

51,3

42,8

33,6

26,4

19,1

40

Wki

101,7

79,6

65,7

51,9

40,6

29,6

45

Wki

-

-

70,9

54,3

42,6

30,9

 

Zagadnienia:

- Podać podstawy prawne oraz zasady, które należy wykorzystać dla określenia wartości w celu ustalenia odszkodowania w oparciu o dane wyszczególnione w zadaniu.

- Podać daty ustalenia stanu nieruchomości i daty, na którą należy określić wartość.

- Określić wartość gruntu.

- Określić wartość drzewostanu.

- Określić wartość nieruchomości leśnej dla potrzeb ustalenia odszkodowania.

 

Ocena rozwiązania zadania praktycznego:

Poszczególne części rozwiązania zadania

Maksymalna ilość punktów za prawidłowe rozwiązanie

Wskazanie podstaw prawnych i zasad

2

Podanie dat

1

Podanie formuły obliczeniowej wartości gruntu i wyliczenie wartości

1

Podanie formuły obliczeniowej drzewostanu na pniu

1

Obliczenie stopnia zadrzewienia

1

Określenie wartości drzewostanu na pniu

1

Podanie formuły obliczeniowej drzewostanu wg kosztów wyhodowania

1

Obliczenie wartości drzewostanu wg kosztów wyhodowania

1

Obliczenie wartości nieruchomości

1

RAZEM

10 punktów

To tylko początek zadania!