Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 14 listopada 2013r.
Polecenie:

 

 

Przedmiot wyceny: określenie wartości nakładów dzierżawcy nieruchomości poniesionych na dokończenie budowy budynku i placu manewrowego d\a potrzeb rozliczenia między właścicielem nieruchomości a dzierżawcą, w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy z dniem 31.07.2013 r., po upływie 3 lat od daty przekazania nieruchomości w dzierżawę.

• Opis nieruchomości wg stanu na dzień rozwiązania umowy:

Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 5/5 o powierzchni 1 800 m2, zabudowana budynkiem magazynowym opisanym poniżej, z dostępem do sieci komunalnych', wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Plac manewrowy przed budyniem stanowiący jednocześnie dojazd do obiektu utwardzony kostką betonową. Powierzchnia placu – 750,00 m2 .

Dane budynku

*wymiary zewnętrzne: wg załączonego szkicu,

*charakterystyka techniczna:

-stan zerowy: fundamenty w formie ław i stóp żelbetowych, Ściany fundamentowe do poziomu posadzki: betonowe, izolowane.

-pozostałe elementy: konstrukcja nośna: słupy stalowe 1 dwuteowników "NP- 340 (ciężar słupa jednostkowy - 430 kg/szt), dach z wiązarów stalowych, kratowych (ciężar jednostkowy wiązara - 830 kg/szt), pokrycie dachu z blachy stalowej trapezowej powlekanej T - 55 ułożonej na płatwiach stalowych z ceowników PN - 140 (ciężar 1 mb płatwi 16,0 kg), ściany zewnętrzne murowane z cegły o wysokości od poziomu posadzki do spodu pokrycia blachą, posadzka cementowa grubości 5 cm zatarta na gładko na podbudowie z betonu o grubości 15 cm i podsypce piaskowej grubości 10 cm, okna z luksferów, bramy stalowe.

Stopień zużycia budynku i placu Sz = 0 %.

Uwaga: dla uproszczenia zadania pominięto: rynny, rury spustowe, instalacje wewnętrzne, ogrodzenie, przyłącza.

 Ustalenia wynikające z umowy dzierżawy nieruchomości

- stan nieruchomości na dzień oddania w dzierżawę: wykonany w całości stan zerowy budynku,

- właściciel nieruchomości przekazuje dzierżawcy kompletną dokumentację techniczną przedsięwzięcia,

- dzierżawca dokończy budowę budynku oraz wykona plac manewrowy w terminie 10 miesięcy,

- strony umowy uzgodniły, że w przypadku jej rozwiązania, właściciel nieruchomości dokona rozliczenia nakładów związanych z dokończeniem budowy budynku


Wykonaniem placu, które oszacowane zostaną wg zasad rynkowych wg stanu i cen na dzień rozwiązania umowy.

·         W wyniku badania lokalnego rynku na dzień rozwiązania umowy dzierżawy.

1. Ustalono brak danych rynkowych umożliwiających określenie wartości rynkowej 4\a stanu na dzień oddania w dzierżawę.

2.     Wartość rynkową nieruchomości dla stanu na dzień rozwiązania umowy dzierżawy określono w wysokości 1.122.400,00 zł.

3.  Wartość jednostkową gruntu o przeznaczeniu odpowiadającemu sposobowi użytkowania nieruchomości wycenianej określono w wysokości 175,00 zł/m2 .

4.  Koszt odtworzenia stanu zerowego budynku na datę rozwiązania umowy dzierżawy określono w wysokości 108.500 zł bez kosztów dodatkowych, natomiast koszt dokumentacji wg faktycznie poniesionych przez właściciela nieruchomości - 30.722,00 zł

5.  Rynkowy wskaźnik kosztu nadzoru inwestycyjnego wynosi 3% kosztu budowy. Wskaźniki cenowe robót występujące na lokalnym rynku

6.   Wskaźniki cenowe robót występujące na lokalnym rynku


Lp

Rodzaj robót

Wskaźnik cenowy

1

Dostawa , montaż i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej słupów, wiązarów i płatwi

9.280,00 zł/tonę

2

Pokrycie dachu blachą T-55 powlekaną

120,00 zł/m2

3

Ściany grubości 1 cegły

172,00 zł/m2

4

1 Ściany grubości 1 % cegły

271,00 zł/m2

5

Okna z luksferów

400,00 zł/m2

6

Bramy stalowe 2 - skrzydłowe

665,00 zł/m2

7

Podsypka piaskowa

167,00 zl/m3

8

Podkład z betonu pod posadzki

375,00 zł/m3

9

Posadzka cementowa zatarta na gładko grubości 5 cm

65,00 zł/m2

10

Nawierzchnia z kostki betonowej wraz zj podbudową

182,00 zł/m2

 


• W ramach rozwiązania zadania należy:

- podać zasady określenia wartości nakładów wynikające z przepisów prawa,

- podać sposób wyceny nakładów dzierżawcy,

-określić wartość rynkową nakładów dzierżawcy.

1.1_920

1.2_920

To tylko początek zadania!