Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 16 czerwca 2011 r.
Polecenie:

Należy określić wzrost wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości A przy ul. Leśnej 30, dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem kanalizacji oraz drogi sfinansowanych ze środków gminy i właścicieli nieruchomości.


Dane dotyczące nieruchomości.

Jednostka ewidencyjna: A
Obręb: 0002
Właściciel: osoba fizyczna

 

Oznaczenie działki

Bliższe określenie położenia

Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych

Powierzchnia w ha

Nr księgi wieczystej

Arkusz

Nr działki

Opis

Oznaczenie

Użytków i klas

Działki

24

678

ul. Leśna 30

Tereny zabudowy mieszkaniowej

B

0,0800

0,0800

42725

24

679

ul. Leśna 30

Lasy i grunty leśne

Ls II

0,1920

0,1920

Razem

0,2720

0,2720

 

 

Istotne daty:

- wybudowanie kanalizacji - 30 kwietnia 2009 r.,
- stworzenie warunków do podłączenia do wybudowanej kanalizacji - 30 października 2009 r.,
- stworzenie warunków do korzystania z wybudowanej drogi - 30 października 2009 r.,
- wejście w życie uchwały rady gminy dot. opłaty adiacenckiej - 1 czerwca 2009 r.

Stawka procentowa opłaty adiacenckiej ustalona w uchwale gminy jest równa maksymalnej wysokości wynikającej z przepisów prawa.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona na terenach oznaczonych na planie symbolem MN - "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej", obejmujący pas usytuowany wzdłuż ul. Leśnej. Pozostała część nieruchomości (działka nr 679) położona na terenach oznaczonych symbolem Ls - "tereny leśne".

 

Analiza rynku lokalnego.

Na podstawie przeprowadzonego badania rynku lokalnego nieruchomości gruntowych niezabudowanych uzyskano zbiór transakcji z informacjami o cenach i cechach.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia gruntu m2

Lokalizacja

Infrastruktura techniczna

Otoczenie

Przeznaczenie w mpzp

Cena jednostkowa zaktualizowana na datę wyceny zł/m2

1

2 900

peryferyjna

WEKGDu

przeciętne

MN, Ls

165,00

2

798

peryferyjna

WEDg

przeciętne

MN

196,00

3

806

peryferyjna

WEDg

przeciętne

MN

200,00

4

902

centralna

WEKGDu

korzystne

MMU

300,00

5

2 760

peryferyjna

WEDg

przeciętne

MN, Ls

128,00

6

3 100

peryferyjna

WEDg

przeciętne

MN, Ls

135,50

7

860

peryferyjna

WEDg

przeciętne

MN

204,00

8

788

peryferyjna

brak

niekorzystne

MN

180,00

9

780

peryferyjna

WEKDu

przeciętne

MN

224,00

10

916

peryferyjna

WEKDu

przeciętne

MN

223,00

11

882

peryferyjna

WEKGDu

przeciętne

MN

231,00

12

2 812

peryferyjna

WEDg

przeciętne

MN, Ls

139,80

13

1 002

centralna

WEKGDu

korzystne

UH

400,00

Oznaczenia:

MMU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,
Ls - tereny leśne,
UH - usługi handlu.


Infrastruktura techniczna: W - wodociąg, E - energia elektryczna, K - kanalizacja, G - gazociąg, Du - droga asfaltowa z chodnikiem, odwodniona, Dg - droga gruntowa bez chodnika i odwodnienia.

 

Cechy przedmiotowej nieruchomości:

 • lokalizacja - peryferyjna,
 • infrastruktura techniczna:
  • przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury - WEDg,
  • po wybudowaniu urządzeń infrastruktury - WEKDu,
 • otoczenie - przeciętne,
 • przeznaczenie w mpzp - MN, Ls.

 

Określone na podstawie badania rynku lokalnego cechy i wagi cech mających wpływ na ceny transakcyjne:

Lp

Rodzaj cechy

Przedział cech

Waga cechy

1

Lokalizacja

centralna
pośrednia
peryferyjna

30%

2

Infrastruktura techniczna

pełna (WEKGDu)
brak (dojazd drogą gruntową)

35%

3

Otoczenie

korzystne
przeciętne
niekorzystne

15%

4

Przeznaczenie

MMU
MN

20%

Ustalono, że dostępność do sieci gazowej ma wpływ na cechy gruntów w wysokości 5% ΔC.

Udział właściciela w wycenianej nieruchomości w kosztach budowy infrastruktury wynosi 2 200,00 zł.

 

Zagadnienia:

 • Podać zasady i warunki ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Podanć zakres wyceny.
 • Określić wzrost wartości nieruchomości z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Obliczyć podstawy opłaty.
 • Okeślić wysokość opłaty adiacenckiej.


Ocena rozwiązania zadania praktycznego:

Poszczególne części rozwiązania zadania

Maksymalna ilość punktów za prawidłowe rozwiązanie

Podanie zasad

2

Podanie zakresu wyceny

1

Dobór transakcji

1

Określenie wartości dla stanu przed wybudowaniem infrastruktury

1

Jw, lecz po wykonaniu

2

Określenie wzrostu wartości

1

Obliczenie podstawy opłaty

1

Obliczenie wysokości opłaty

1

RAZEM

10 punktów

To tylko początek zadania!