Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 16 maja 2013r.
Polecenie:

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość leśna o pow. 0,7000 ha dla potrzeb ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa pod drogę publiczną (krajową), w trybie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid), nieruchomość w planie miejscowym przeznaczona była na cele leśne. Nieruchomość położona jest w okręgu podatkowym I

Opis taksacyjny drzewostanu:

■     typ siedliskowy lasu - BMśw

■     cechy drzewostanu: So35, bonitacja I, zadrzewienie 0,8, jakość hodowlana drzewostanu - bardzo dobra (wsk. 1,0)

Na lokalnym i regionalnym rynku brak jest cen transakcyjnych sprzedaży nieruchomości podobnych, w tym także cen transakcyjnych gruntów leśnych. Nie było również cen transakcyjnych nieruchomości drogowych.

Po analizie rynku nieruchomości ustalono, że wartość gruntów nabywanych na w/w cel wywłaszczenia należy powiększyć o 40%.

Ceny drewna według danych z lokalnego nadleśnictwa wynoszą:

■ średnia cena netto sprzedaży drewna z uwzględnieniem rodzaju sortymentów za ostatnie trzy lata - 130 zł/m3

 ■cena drewna tartacznego iglastego WBO - 240 zł/m3, łączne koszty pozyskania i zrywki 42 zł/m3

Na podstawie oględzin i pomiarów określono:

■ łączny współczynnik korekcyjny wartości gruntu leśnego, uwzględniającego cechy rynkowe przedmiotowej nieruchomości, w wysokości 0,65

■     masę grubizny netto drewna na przedmiotowej nieruchomości w wysokości 90 m3

Poniżej wybrane dane z:

■     załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Okręg podatkowy

Wskaźniki szacunkowe w EU drewna z 1 ha gruntów stanowiących lasy

Grupy typów siedliskowych lasów

 

1

2

3

4

5

I

31

26

23

14

9

II

29

24

21

13

8

III

26

22

19

12

7

IV

23

19

17

U

6

 

 

 

Grupy typów siedliskowych lasów tworzą:

Grupę 1 : lasy: świeży, wilgotny, łęgowy i górski oraz ols jesionowy i ols górski,

Grupę 2 : lasy mieszane: świeży, wilgotny i bagienny, wyżynny, górski i ols

Grupę 3 : bory mieszane: świeży, wilgotny, bagienny, wyżynny i górski,

Grupę 4 : bory: świeży, wilgotny, górski,

Grupę 5 : bory: suchy i bagienny.

■ z tablic wskaźników wartości kosztów wyhodowania drzewostanów

Wiek

Klasa bonitacji drzewostanu

w latach

la

I

II

in

IV

V

 

Przeliczniki w m3 drewna tartacznego II kl.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

 -

-

-

-

20

69,4

59,8

49,8

39,4

30,9

22,3

25

74,3

64,3

53,4

42,1

33,2

24,0

30

81,1

70,0

58,3

46,0

36,2

26,2

35

85,3

73,6

61,5

48,5

38,1

27,7

40

101,7

79,6

65,7

51,9

40,6

29,6

45

0,0

0,0

70,9

54,3

42,6

30,9

 

Dane w zadaniu dotyczące:

■     stanu nieruchomości odpowiadają dacie wydania decyzji zrid

■     cen odpowiadają dacie wyceny

Rozwiązanie zadania obejmuje :

■     podanie przepisów i zasad ustalania odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

■     podanie rodzaju wartości nieruchomości wywłaszczanej na w/w cel i sposobu jej określenia w kontekście danych podanych w zadaniu

■     podanie zakresu wyceny

■     określenie wartości nieruchomości jako podstawy do ustalenia odszkodowania

To tylko początek zadania!