Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 23 października 2008 r.
Polecenie:

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 122 o powierzchni 8 400 m2. Jest ona położona w obrzeżu miasta A. Nieruchomość jest ogrodzona, niezabudowana, stanowi własność osoby fizycznej.

Celem wyceny jest określenie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane dotyczące nieruchomości - stan sprzed wejścia w życie nowego mpzp:

 • lokalizacja - peryferyjna,
 • dostępność komunikacyjna - przeciętna,
 • uzbrojenie w media - wodociąg (W), kanalizacja deszczowa i sanitarna (K), energia elektryczna (E),
 • otoczenie - przeciętne (słabo rozwinięta infrastruktura społeczna),
 • aktualny sposób użytkowania - skład materiałów budowlanych.

Dnia 2 kwietnia 2007 r. przedmiotowa nieruchomość została zbyta za cenę 2 420 000,00 zł.

Według zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przed 1 stycznia 1995 r., nieruchomość gruntowa znajdowała się na terenach oznaczonych symbolem 11P z podstawową funkcją „tereny przemysłu".

Według zapisów aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiadomo, że:

- Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem 4 KS z podstawowym przeznaczeniem dla usług komunikacji.
 
- Uchwała Rady Miasta A z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa B z dnia 1 kwietnia 2004 r.

 

W wyniku przeprowadzenia badania rynku lokalnego uzyskano zbiór transakcji prawa własności nieruchomości gruntowych.

Oznaczenie
nieruch.

Data
transakcji
m-c/rok

Pow.
gruntu 
m2

Lokalizacja

Uzbrojenie

Dostępność
komunikacyjna

Otoczenie

Sposób
użytkowania

Cena
jednostkowa
zł/m2

1

VIII.2006

12 802

peryferyjna

WKE

przeciętna

przeciętne

przemysł

120,00

2

VIII.2006

80 324 

peryferyjna

WKE

przeciętna

przeciętne

przemysł

122,00

3

IX.2006 

21 033

peryferyjna

WKE

przeciętna

przeciętne

przemysł

121,00

4

IX.2006

6 450

peryferyjna

WKE

przeciętna

przeciętne

usługi
komunikacji

340,00

5

X.2006

5 407

pośrednia

WKEG

przeciętna

przeciętne

usługi
komunikacji

372,00

6

III.2007

8 030

peryferyjna

WKE

dobra

przeciętne

usługi
komunikacji

360,00

7

IX.2006

9 930

peryferyjna

WKE

dobra

przeciętne

składy

178,00

8

X.2006

12 003

peryferyjna

WKE

przeciętna

przeciętne

składy

170,00

9

I.2007

8 950

peryferyjna

WKE

przeciętna

przeciętne

składy

170,00

10*

I.2007 

7 301

peryferyjna

WKEG

przeciętna

przeciętne

składy

168,00

11

I.2007

10 016

peryferyjna

WKE

niekorzystna

przeciętne

składy

162,00

12

V.2007

8 952

peryferyjna

WKEG

przeciętna

przeciętne

usługi
komunikacji

342,00

*  - nieruchomość obciążona służebnością dojazdu

Po dokonaniu analizy cech rynkowych i cen jednostkowych nieruchomości będących przedmiotem transakcji, określono poprawki z tytułu różnicy cech:

dla gruntów o przeznaczeniu "usługi komunikacji":

 • lokalizacja: pośrednia (lepsza) - peryferyjna (gorsza) - poprawka 24,00 zł/m2,
 • uzbrojenie: G (gaz) - poprawka 8,00 zł/m2,
 • dostępność komunikacyjna: dobra - przeciętna ( gorsza) - poprawka 17,00 zł/m2,

dla gruntów o funkcji "składy, magazyny":

 • lokalizacja: (skale: dobra - przeciętna - niekorzystna) waga cechy - 40%,
 • uzbrojenie: (skale: pełne - częściowe - brak) waga cechy - 40%,
 • dostępność komunikacyjna: (skale: dobra - przeciętna - niekorzystna) waga cechy - 20%,
  ΔC = 80,00 zł/m2


Zagadnienia:

 • Podać akty pawne oraz zasady dla ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Ustalić daty istotne dla wyceny wynikające z przepisów prawa dla określenia wartości nieruchomości przedstawionej w zadaniu. Data wyceny odpowiada dacie egzaminu.
 • Dokonać wyboru transakcji.
 • Ustalić trend zmiany cen w czasie.
 • Określić wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
To tylko początek zadania!