Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 24 kwietnia 2008 r.
Polecenie:

Na potrzeby realizacji celu publicznego, którym jest poszerzenie dogi publicznej z nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4 o powierzchni 1 600 m2, wydzielono działkę nr 4/1 o powierzchni 180 m2, której część składową stanowi ogrodzenie.

Szkic inwentaryzacyjny budynku przedstawiono w załączniku.

Opis ogrodzenia:

 • fundament betonowy o przekroju: szerokość - 0,22 m, wysokość - 0,75 m,
 • cokół betonowy nad poziomem terenu: szerokość - 0,22 m, wysokość - 0,20 m,
 • słupki stalowe z rur o średnicy 76 mm, ciężar słupka 20,00 kg, ilość słupków 20 szt.,
 • przęsła z siatki stalowej ocynkowanej w ramach z kątowników: długość przęsła 1,90 m, wysokość 1,25 m, ilość przęseł 21.

Stopień zużycia technicznego określono w wysokości Sz = 20%.

Dane w zakresie stosowanych cen jednostkowych ogrodzeń:

1. Biuletyn cen obiektów budowlanych "SEKOCENBUD" cz. II obiekty inżynieryjne.
Ogrodzenie z siatki w ramach o wysokości 1,50 m nad cokołem, słupki stalowe osadzone w cokole, cokół betonowy o szerokości 0,25 m i wysokości 0,20 m, na fundamencie betonowym o szerokości 0,25 m i głębokości 1,0 m.
Cena jednostkowa - 358,00 zł/metr bieżący ogrodzenia w poziomie cen na dzień wyceny.

2. Po przeprowadzeniu badania rynku lokalnego nieruchomości otrzymano informacje w zakresie poziomu cen robót budowlanych dla obiektów podobnych na dzień wyceny.

 • fundamenty betonowe wraz z robotami ziemnymi - 490,00 zł/m3 fundamentu,
 • cokoły betonowe o szerokości do 0,25 m - 205,00 zł/m2,
 • słupki stalowe wraz z osadzeniem - 10,50 zł/kg,
 • przęsła z siatki ocynkowanej w ramach z kątownika wraz z montażem - 180,00 zł/m2.

W wyniku badania aktów notarialnych stwierdzono, że w okresie ostatnich 6 miesięcy wystąpiło 15 transakcji nieruchomości gruntowych o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z czego 5 transakcji dotyczyło działek o identycznych cechach, mianowicie:

Lp

Działka

Data transakcji w stosunku do daty wyceny

Cena jednostkowa

1

A

6 miesięcy wcześniej

199,00 zł/m2

2

B

5 miesięcy wcześniej

200,00 zł/m2

3

C

3 miesiące wcześniej

202,00 zł/m2

4

D

1 miesiąc wcześniej

204,00 zł/m2

5

E

Data transakcji odpowiada dacie wyceny

205,00 zł/m2

Na podstawie analizy danych stwierdzono, że występuje trend zmiany cen w czasie - miesięczny wzrost cen gruntów na poziomie 0,5%.


Zagadnienia:

 • Podać akt prawny oraz wynikające z niego zasady ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.
 • Wskazać rodzaj wartości jaki należy określić w oparciu o dane wynikające z treści zadania.
 • Określić wartości części nieruchomości oznaczonej działką nr 4/1.

 Załącznik do zadania:

 

l_1_920

To tylko początek zadania!