Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 25 października 2012 r.
Polecenie:

Przedmiot wyceny stanowi budynek gospodarczy będący częścią składową nieruchomości, która w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako działka nr 44 o powierzchni 1 090 m2.

Celem wyceny jest określenie wartości dla potrzeb ustalenia sumy ubezpieczenia wskutek wykonania nowych elementów w budynku.

Opis budynku na dzień wyceny:
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiony w konstrukcji mieszanej, wykorzystywany dla celów gospodarczych.
Szkic inwentaryzacyjny w załączeniu.

 • Fundamenty - w formie zbrojonych ścian betonowych, izolowanych obustronnie dwukrotnie lepikiem na zimno, izolacja pozioma ścian z dwóch warstw papy asfaltowej;
 • Ściany nośne - szczytowe oraz tylna wykonane z bloczków YTONG, na którym ułożono wieniec żelbetowy; konstrukcję nośną ściany frontowej stanowią słupy żelbetowe o przekroju 25x35 cm zwieńczone belką żelbetową o przekroju 25x25 cm;
 • Dach - płyta żelbetowa o grubości 12 cm, kryty papą asfaltową na lepiku oraz papą termozgrzewalną; dach kryty w roku 2012;
 • Tynki ścian - zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, wykonane w ku 2012;
 • Okna - stałe naświetla z luksferów;
 • Posadzka - cementowa grubości 3 cm na podkładzie betonowym o grubości 15 cm, wykonana w 2012 r.;
 • Instalacje - brak;
 • Dane liczbowe budynku - zawarte na szkicu inwentaryzacyjnym.


Opis stanu technicznego budynku:

 • Budynek wzniesiony w 1970 r.; pokrycie dachu, tynki ścian, naświetla i posadzkę wykonano w 2012 r.
 • Okres trwałości budynku - 100 lat
 • Okres eksploatacji - 42 lata.
 • Na podstawie wizualnej oceny elementów budynku oraz uzyskanych informacji stwierdzono niewłaściwą gospodarkę remontowo-konserwacyjną. Zużycie techniczne obiektu jest wprost proporcjonalne do jego wieku, z wyjątkiem elementów wykonanych w 2012 r., tj. pokrycia dachu, tynków, naświetli i posadzki.

Na podstawie przeprowadzonego badania rynku lokalnego stwierdzono brak wystarczających danych w zakresie cen robót budowlanych.

Informacje te uzyskano w oparciu o dane zawarte w specjalistycznych wydawnictwach w zakresie cen obiektów budowlanych.

Katalog A: Budynek gospodarczy

 • Kubatura budynku - 276,50 m3.
 • Powierzchnia użytkowa - 76,80 m2.
 • Budynek parterowy, 3-boksowy.
 • Fundamenty betonowe, izolowane lepikiem.
 • Ściany zewnętrzne i wewnętrzne przedziałowe o grubości 25 cm, z bloczków YTONG.
 • Słupy przybramowe - żelbetowe.
 • Belki i wieńce - żelbetowe.
 • Dach - płyta żelbetowa, pokrycie papą termozgrzewalną.
 • Bramy - drewniane.
 • Okna - naświetla z luksferów.
 • Posadzka - betonowa grubości 18 cm.

Ceny jednostkowe elementów:


Lp

Stany robót, elementy

Jedn. miary

Cena jednostkowa zł

1.1

Roboty ziemne

m3

121,00

1.2

Fundamenty żelbetowe

m3

840,00

1.3

Izolacje fundamentów (pozioma i pionowa)

m2

34,15

1.

Razem stan zerowy

m2 pow. zabudowy

238,08

2.1

Ściany nadziemia z bloczków YTONG

m3

572,10

2.2

Słupy, belki, wieńce, żelbetowe

m3

1 339,45

2.3

Dach - płyta żelbetowa

m2 połaci

129,95

2.4

Dach - pokrycie

m2 połaci

98,37

2.5

Podłoża, posadzki

m2

100,36

2.6

Okna, naświetla

m2

503,26

2.7

Bramy

m2

598,96

2.

Razem stan surowy

m3 kub. budynku

239,82

3.1

Tynki ścian

m2

23,69

3.2

Malowanie

m2

7,98

3.

Razem stan wykończeniowy

m3 kub. budynku

26,02

W katalogu A podano współczynnik regionalny w wysokości 0,96.

Porównując przyjęte w Katalogu A założenia w zakresie cen i stawek (roboczogodziny, kosztów pośrednich, zysku) do występujących na lokalnym rynku określono współczynnik regionalny w wysokości W = 0,9439.

Koszt odtworzenia stanu surowego obejmującego: roboty ziemne, fundamenty, izolacje fundamentów, ściany nadziemia, słupy, belki i wieńce żelbetowe oraz płytę dachową, określonych w oparciu o ceny podane w wyżej wymienionym katalogu, należy przyjąć w wysokości 42 086,18 zł.

 

ZAGADNIENIA:

 • Podać akty prawne dotyczące problematyki ubezpieczenia mienia.
 • Podać podstawę dotyczącą zasad ustalenia sumy ubezpieczenia oraz zdefiniować pojęcie wartości rzeczywistej używanej przez ubezpieczycieli.
 • Dokonać wyboru podejścia, metody i techniki, które należy zastosować.
 • Uzasadnić, że określenie kosztu odtworzenia stanu zerowego do budynku podanego w zadaniu w oparciu o wskaźnik ceny odniesionej na jednostkę powierzchni zabudowy wynikający z katalogu, byłoby błędne.
 • Dokonać obmiaru i określenia kosztu nowych elementów budynku (nie ujętych w kwocie 42 086,16 zł) oraz kosztu całego budynku.
 • Obliczyć średnioważony stopień zużycia.
 • Określić dla przedmiotowego budynku wartość jako podstawę ustalenia sumy ubezpieczenia.

załącznik do zadania
szkic inwentaryzacyjny

 

l_7

 

 

rzut fundamentów

l_8

 

 

rzut przyziemia

l_9

 

przekrój pionowy 1-1

Ocena rozwiązania zadania praktycznego:

Poszczególne części rozwiązania zadania

Maksymalna ilość punktów za prawidłowe rozwiązanie

1. Wskazanie aktów prawnych dot. problematyki ubezpieczeń mienia

1 pkt.

2. Podanie podstawy dla ustalenia sumy ubezpieczenia, zdefiniowanie pojęcia wartości rzeczywistej

1 pkt.

3. Wybór podejścia, metody, techniki

1 pkt.

4. Obmiary (0, 5 pkt za każdą pozycję) z wyliczeniem kosztu elementów scalonych i kosztu odtworzenia budynku

2 pkt.

5. Podanie sposobu określenia kosztu stanu zerowego

1 pkt.

6. Uwzględnienie kosztów dodatkowych w przedziale 3 do 6%

1 pkt.

7. Obliczenie średnioważonego stopnia zużycia SZ

2 pkt.

8. Określenie wartości jako podstawy ustalenia sumy ubezpieczenia

1 pkt.

RAZEM

10 pkt.

To tylko początek zadania!