Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 26 maja 2011 r.
Polecenie:

Użytkownik wieczysty (osoba fizyczna) nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 321 o powierzchni Pg = 2 400 m2, wystąpiła do burmistrza gminy z wnioskiem o sprzedaż prawa własności przedmiotowej nieruchomości.

W umowie zawartej w dniu 30 kwietnia 2000 r. o oddanie w użytkowanie wieczyste ustalono:

 • okres użytkowania wieczystego - 99 lat (do 30 kwietnia 2099 r.),
 • cel, na jaki nieruchomość została oddana - działalność gospodarcza (usługi),
 • sposób korzystania z nieruchomości - usługi rzemiosła (warsztat samochodowy),
 • terminy rozpoczęcia zabudowy marzec 2001 r. i zakończenia zabudowy kwiecień 2002 r.

W dniu przeprowadzenia wizji lokalnej, tj. na dzień 30 kwietnia 2011 r., nieruchomość była zabudowana budynkiem o funkcji warsztatu samochodowego.

Na podstawie wyników badania rynku lokalnego nieruchomości gruntowych niezabudowanych uzyskano zbiór transakcji nieruchomości o powierzchniach do powierzchni nieruchomości wycenianej. Wszystkie transakcje zostały zawarte w końcu podanego miesiąca.

Oznaczenie nieruchomości

Data transakcji m-c, rok

Forma władania wł - własność, uw - użytkowanie wieczyste

Cena jednost. zl/m2

Cechy nieruchomości

Uwagi

lokalizacja

uzbrojenie

dostępność komunikacyjna

przeznaczenie w mpzp

A

IV.2011

160,00

korzystna

pełne

dobra

UH

 

B

XII.2010

144,56

przeciętna

pełne

dobra

UR

 

C

X.2010

106,38

niekorzystna

brak

utrudniona

UR

 

D

VII.2010

145,00

przeciętna

pełne

przeciętna

UR

 

E

IV.2010

181,80

korzystna

pełne

dobra

UH

 

F

II.2010

160,50

przeciętna

pełne

dobra

UR

 

G

II.2010

90,00

niekorzystna

brak

utrudniona

UR

służebność przejazdu

H

II.2011

uw

119,30

korzystna

pełne

dobra

UH

uw do 2099 r.

I

XII.2010

uw

99,75

przeciętna

pełne

dobra

UR

uw do 2099 r.

J

IX.2010

uw

75,50

niekorzystna

brak

utrudniona

UR

uw do 2099 r.

K

VI.2010

uw

107,44

korzystna

pełne

dobra

UR

uw do 2099 r.

L

III.2010

uw

106,00

przeciętna

podstawowe

przeciętna

UR

uw do 2089 r.

Oznaczenia: UH - usługi handlu; UR - usługi rzemiosła.

Cechy rynkowe i wagi tych cech wpływające na poziom cen określone zostały na podstawie badania lokalnego rynku:

Cecha

Waga cechy

Skala (przedział cenowy)

Lokalizacja

30

korzystna
przeciętna
niekorzystna

Uzbrojenie

30

pełne (WKEG)
podstawowe (WE)
brak

Dostępność komunikacyjna

20

dobra
przeciętna
utrudniona

Przeznaczenie

20

usługi handlu (UH)
usługi rzemiosła (UR)

Dodatkowo ustalono, że stopa kapitalizacji R dla tego rodzaju nieruchomości kształtuje się na poziomie 10%.

Cechy rynkowe nieruchomości nr 321:

 • lokalizacja - przeciętna,
 • uzbrojenie - pełne,
 • dostępność komunikacyjna - dobra,
 • przeznaczenie w planie miejscowym - usługi rzemiosła (UR).

Pozostałe dane niezbędne do rozwiązania zadania należy przyjąć w wysokości wynikającej z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Zagadnienia:

 • Podać zasady określenia wartości nieruchomości zbywanej na rzecz użytkownika wieczystego w świetle obowiązujących przepisów.
 • Wskazać zakresu wyceny.
 • Dokonać aktualizacji cen transakcyjnych na datę wyceny.
 • Dokona wyboru transakcji, które należy wykorzystać dla potrzeb wyceny.
 • Określić wartość praw jako podstawy dla ustalenia ceny sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego na dzień 30 kwietnia 2011 r.


Ocena rozwiązania zadania praktycznego:

Poszczególne części rozwiązania zadania

Maksymalna ilość punktów za prawidłowe rozwiązanie

Podanie zasady

1

Dobór transakcji

1

Aktualizacja cen na datę wyceny

2

Określenie wartości prawa własności

2

Obliczenie współczynnika Wk

2

Określenie wartości prawa użytkowania wieczystego

2

RAZEM

10 punktów

To tylko początek zadania!