Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 27 września 2012 r.
Polecenie:

Przedmiotem najmu na czas nieoznaczony jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 6 000 m2 stanowiąca własność osoby prawnej. Obecnie nieruchomość użytkowana jest jako hurtownia materiałów budowlanych, co odpowiada przeznaczeniu nieruchomości określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako "magazyny, składy".

Części składowe nieruchomości stanowią:

- budynki: biurowy, parterowy, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 280,00 m2, w tym: powierzchnia biurowa 210,00 m2, powierzchnia korytarzy i pomieszczeń socjalnych 70,00 m2,

- budowle:

 • plac składowy o nawierzchni z kostki betonowej, odwodniony, o powierzchni 4 600 m2,
 • droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltobetonowej, o powierzchni 620 m2,
 • ogrodzenie z siatki na cokole betonowym o łącznej długości 220,00 m.

Łączna wartość początkowa budowli, która stanowi podstawę odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, wynosi 920 200,00 zł. Natomiast dotychczasowe umorzenie wynosi 198 020,00 zł.

 

Z umowy najmu nieruchomości zawartej w dniu 25 września 2007 r. wynika, że:

1. Miesięczna stawka czynszu wynosi 12 000,00 zł. Umowa przewiduje waloryzację czynszu według wskaźników inflacji w okresach rocznych.

2. Za zgodą właściciela nieruchomości najemca dokona nakładów na modernizację placu składowego obejmującą wymianę nawierzchni wraz z odwodnieniem oraz dokona remontu budynku, ponieważ stwierdzony w dniu zawarcia umowy najmu zły stan techniczny budynku oraz nawierzchni placu składowego uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotowej nieruchomości.

3. Ustalono, że w przypadku rozwiązania umowy najmu właściciel nieruchomości dokona rozliczenia nakładów związanych z modernizacją części składowych nieruchomości, które oszacowane zostaną według zasad rynkowych dla stanu po modernizacji.

4. Jeśli do rozwiązania umowy dojdzie przed upływem 8 lat, najemcy przysługiwać będzie zwrot nakładów w wysokości 55% wartości rynkowej części składowych nieruchomości.

5. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron.

 

Celem wyceny jest określenie wartość nakładów najemcy nieruchomości, dla potrzeb rozliczenia między właścicielem a najemcą nieruchomości.

 

Na podstawie przeprowadzonego badania rynku lokalnego obejmującego okres ostatnich dwóch lat uzyskano zbiór transakcji nieruchomościami, przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.

Lokalizacja nieruchomości

Pow. gruntu m2

Części składowe

Cena transakcyjna zł (bez VAT)

1

Peryferyjna

8 100

1. Plac składowy o pow. 7 020 m2 o nawierzchni żużlowej, ogrodzony

1 620 000,00

2

Peryferyjna

3 621

1. Kontener biurowy o pow. użytkowej 54,0 m2
2. Plac składowy o pow. 3 200 m2 z płyt betonowych drogowych bez odwodnienia
3. Ogrodzenie terenu z siatki

980 000,00

3

Peryferyjna

5 800

1. Budynek biurowy o pow. użytkowej 126,80 m2, stan techniczny dobry
2. Plac składowy z kostki betonowej o pow. 2 462 m2
3. Ogrodzenie terenu

1 800 000,00

4

Peryferyjna

56 360

1. Hala wysokiego składowania o pow. użytkowej 18 000 m2
2. Place składowe - 28 000 m2
3. Drogi betonowe - 8 000 m2

35 560 000,00

Ustalono, że:

1. Wartość rynkowa gruntu jako przedmiotu prawa własności o przeznaczeniu pod "magazyny, składy" wynosi Cj = 180,00 zł/m2.

2. Rynkowa miesięczna stawka czynszu najmu dla stanu po modernizacji, przy założeniu, że podatek od nieruchomości ponosi właściciel nieruchomości, wynosi:

 • budynek - 18,75 zł/m2 powierzchni użytkowej,
 • plac składowy - 3,50 zł/m2 powierzchni,
 • drogi wewnętrzne - 1,50 zł/m2 powierzchni,

 

Najemca ponosi pozostałe wydatki operacyjne, w tym m.in. koszty zarządzania, koszty zużycia mediów, koszty konserwacji.

3. Średni rynkowy poziom strat w dochodzie z tytułu m.in. pustostanów dla tego rodzaju nieruchomości wynosi 8%.

4. Stwierdzono brak wystarczających danych rynkowych umożliwiających ustalenie współczynnika kapitalizacji.

5. Z danych zebranych z rynku kapitałowego wynika, że rentowność bezpiecznych lokat długoterminowych (wolnych od ryzyka) wynosi 5,4%, poziom inflacji - 2,9%. Stopień ryzyka inwestowania w ten rodzaj nieruchomości kształtuje się na poziomie 7%. Badania rynku wykazały, że nie przewiduje się zmian w poziomie dochodów.

6. Uchwalone przez Radę Gminy stawki kwotowe podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynoszą:

 • dla gruntów - 0,84 zł/m2,
 • dla budynków - 21,94 zł/m2 pow. użytkowe,
 • dla budowli - stawka według przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Zagadnienia:

 • Podać akt prawny oraz zasady określenia wartości nakładów.
 • Wskazać, które z informacji podanych w treści zadania należy wykorzystać dla określenia wartości oraz podać sposób określenia wartości.
 • Określić wartość rynkową nakładów najemcy dla potrzeb rozliczenia między właścicielem a najemcą w związku z rozwiązaniem umowy z dnia 26 września 2012 r.

 

Ocena rozwiązania zadania praktycznego:


Poszczególne części rozwiązania zadania

Maksymalna ilość punktów za prawidłowe rozwiązanie

1. Podanie zasad określenia wartości nakładów

1 pkt.

2. Wybór danych rynkowych

1 pkt.

3. Wskazanie podejścia, metody, techniki

1 pkt.

4. Określenie dochodu brutto i netto

1 pkt.

5. Obliczenie wydatków operacyjnych

 

- podatek od budynku i gruntu

1 pkt.

- podatek od budowli

1 pkt.

6. Obliczenie współczynnika kapitalizacji

1 pkt.

7. Obliczenie wartości nieruchomości

1 pkt.

8. Określenie wartości części składowych gruntu

1 pkt.

9. Obliczenie wartości nakładów

1 pkt.

RAZEM

10 pkt.

To tylko początek zadania!