Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego z dnia 13 grudnia 2007 r.
Polecenie:

Nieruchomość leśna będąca własnością osoby fizycznej, położona w pasie drogowym autostrady, podlega wywłaszczeniu.

Należy określić wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania.


Dane dotyczące nieruchomości zebrane na podstawie materiałów źródłowych:

  • powierzchnia działki zajętej pod autostradę Pg = 9 800 m2,
  • pole powierzchni zajętej przez drzewostan Pd = 9 020 m2,
  • typ siedliskowy lasu - bór mieszany świeży - sosna w wieku 70 lat,
  • klasa bonitacji drzewostanu - II,
  • okręg podatkowy - II,
  • cechy nieruchomości leśnej:

Lp

Rodzaj cechy

Ocena

Wpływ cechy (poprawka) v

1

stopień degradacji siedliska leśnego

nieznaczny

+ 5%

2

szkodliwe oddziaływanie przemysłu

średni

- 5%

3

zagrożenie drzewostanu ze strony szkodników pierwotnych i wtórnych

nie występuje

+ 10%

4

położenie nieruchomości w stosunku do zabudowań (siedlisk) i dróg głównych

korzystne

+ 5%

5

droga dojazdowa - nawierzchnia z tłucznia

korzystne

+ 5%

6

grunty przyległe stanowią lasy

korzystna

+ 5%

7

walory rekreacyjne

korzystna

+ 5%

Na rynku lokalnym nie odnotowano transakcji nieruchomości leśnych.

Wskaźniki szacunkowe gruntów stanowiących lasy:

Okręg podatkowy

Wskaźniki szacunkowe w m3 drewna za 1 ha gruntów stanowiących lasy

Grupy typów siedliskowych lasów

1

2

3

4

5

I

31

26

23

14

9

II

29

24

21

13

8

III

26

22

19

12

7

IV

23

19

17

11

6

Grupy typów siedliskowych lasów tworzą:

Grupa

 

1

Lasy: świeży, wilgotny, łęgowy, łęgowy wyżynny, łęgowy górski, wilgotny ols jesionowy, ols jesionowy wyżynny, ols jesionowy górski, wyżynny świeży, wyżynny wilgotny, górski świeży, górski wilgotny, ols górski, górski, wyżynny

2

Lasy mieszane: świeży, wilgotny, bagienny, wyżynny świeży, wyżynny wilgotny, górski świeży, górski wilgotny, ols

3

Bory mieszane: świeży, wilgotny, bagienny, wyżynny świeży, wyżynny wilgotny, górski świeży, górski wilgotny, górski bagienny

4

Bory: świeży, wilgotny, górski świeży, górski wilgotny, górski bagienny, wysokogórski świeży, wysokogórski wilgotny, wysokogórski bagienny

5

Bory: suchy i bagienny

Tablice wskaźników wartości drzewostanu (wyciąg).

Wiek rębności - 100 lat.

Wiek
w latach

Symbol

Klasa bonitacji drzewostanu

Ia

I

II

III

IV

V

Przelicznik w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Wi
WSPi

60,5
0,0

51,3
0,0

41,8
0,0

33,2
0,0

17,4
0,0

9,6
0,0

20

Wi
WSPi

210,6
27,5

178,8
0,0

145,6
0,0

115,6
0,0

60,5
0,0

33,2
0,0

70

Wi
WSPi

269,6
234,8

232,1
192,8

192,5
149,7

151,4
112,1

98,3
65,5

53,8
42,0

100

Wi
WSPi

286,6
286,6

245,6
245,6

201,4
201,4

155,7
155,7

116,7
116,7

63,4
63,4

  • Średnia ważona cena drewna wynikająca z rodzaju sprzedawanych sortymentów skorygowana o koszty jego pozyskania i przemieszczenia do miejsca odbioru transportem (zrywka) wynosi Cśr = 155,0 zł/m3;
  • Cena drewna wielkowymiarowego iglastego II klasy (WBO2) wynosi Cz = 300,0 zł/m3;
  • Koszty pozyskania drewna wielkowymiarowego Kp oraz koszty jego zrywki Kz wynoszą łącznie 24,0 zł/m3;
  • Stopień (wskaźnik) zadrzewienia Z wynosi 0,60.


Zagadnienia:

1. Podać podejście i metodę, którą należy zastosować dla określenia wartości.
2. Podać formułę obliczeniową wartości gruntu i wartości drzewostanu.
3. Określić wartość gruntu oraz wartości drzewostanu.
4. Określić wartość nieruchomości leśnej.

To tylko początek zadania!