Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego z dnia 17 września 2009 r.
Polecenie:

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana pawilonem handlowo-usługowym. Osoba prawna będąca użytkownikiem wieczystym przedmiotowej nieruchomości wystąpiła z wnioskiem o nabycie gruntu do Prezydenta Miasta X.

Według aktu notarialnego z dnia 15 czerwca 1987 r. nieruchomość oddano na cele usługowo-handlowe na okres 99 lat. Stawkę rocznej opłaty ustalono w wysokości 4%.

Dane dotyczące nieruchomości:

Opis stanu nieruchomości:

 • właściciel gruntu - Miasto X,
 • użytkownik wieczysty i właściciel pawilonu - osoba prawna,
 • oznaczenie gruntu - działka ewidencyjna nr 21/1,
 • powierzchnia działki - 3 000 m2,
 • lokalizacja - pośrednia,
 • dostępność komunikacyjna - dobra,
 • uzbrojenie - pełne,
 • otoczenie - korzystne,
 • przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - usługowo-handlowa.

 

Na podstawie przeprowadzonego badania rynku lokalnego uzyskano zbiór 15 transakcji nieruchomości o przeznaczeniu pod usługi handlu, a także określono ich cechy rynkowe.

W wyniku przeprowadzonego badania lokalnego rynku uzyskano 15 transakcji nieruchomości o przeznaczeniu pod usługi handlu, których cechy podano poniżej:

Oznaczenie nieruch.

Lokalizacja

Dostępność komunikacyjna

Uzbrojenie

Otoczenie

Uwagi

Forma władania (1*)

Cena jednostkowa (2*) zł/m2

1

pośrednia

dobra

pełne

przeciętne

 

360,00

2

centralna

dobra

pełne

korzystne

 

400,00

3

pośrednia

dobra

pełne

korzystne

odroczony termin zapłaty

300,00

4

peryferyjna

utrudniona

podstawowe

niekorzystne

 

220,00

5

pośrednia

dobra

pełne

korzystne

 

370,00

6

centralna

dobra

pełne

przeciętne

działka ogrodzona

450,00

7

pośrednia

przeciętna

częściowe

przeciętne

niekorzystny kształt

242,00

8

pośrednia

dobra

pełne

przeciętne

służebność drogi

260,00

9

centralna

dobra

pełne

korzystne

cena uzyskana w przetargu

680,00

10

pośrednia

dobra

pełne

korzystne

 

370,00

11

centralna

dobra

pełne

korzystne

 

uw

90,00

12

pośrednia

dobra

pełne

korzystne

 

uw

250,00

13

pośrednia

dobra

pełne

korzystne

 

uw

240,00

14

pośrednia

dobra

pełne

korzystne

 

uw

260,00

15

centralna

dobra

pełne

korzystne

 

uw

230,00

(1*) Forma władania:

 • uw - użytkowanie wieczyste do 2089 r., stawka opłaty rocznej 3%,
 • wł - własność.

(2*) Cena jednostkowa - ceny skorygowano na datę wyceny.
Przyjęto założenie, że powierzchnie w/w nieruchomości są bardzo zbliżone do powierzchni działki nr 21/1.

Określono cechy rynkowe mające wpływ na poziom cen oraz wagi tych.

Cecha

Waga

Skale (przedział cenowy)

Lokalizacja

40%

centralna
pośrednia
peryferyjna

Dostępność komunikacyjna

20%

dobra
przeciętna
utrudniona

Uzbrojenie

30%

pełne (W,K,E,G)
częściowe (W,E,G)
podstawowe (W)

Otoczenie

10%

korzystne
przeciętne
niekorzystne

 

Relacja cen nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego do cen nieruchomości jako przedmiotu własności dla tego rodzaju nieruchomości wynosi 0,70.

Współczynnik kapitalizacji ustalony dla tego rodzaju nieruchomości na podstawie danych z rynku lokalnego wynosi 12,5.

 

Zagadnienia:

 • Podać podstawę prawną i zasady nabywania nieruchomości na własność przez użytkownika wieczystego na cele, o których mowa w zadaniu.
 • Określić wysokość kwoty jaką użytkownik wieczysty będzie musiał wnieść przy nabyciu prawa własności na chwilę obecną.
To tylko początek zadania!