Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego z dnia 22 października 2009 r.
Polecenie:

Dnia 3 czerwca 2009 r. do właściciela nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124, wystąpił użytkownik wieczysty przedmiotowej nieruchomości z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Użytkownik wieczysty nabył to prawo w dniu 3 czerwa 2006 r. od poprzednika, któremu z kolei gmina oddała grunt w użytkowanie wieczyste 3 czerwca 1999 r. na maksymalny okres przewidziany w przepisach prawa, na cele budownictwa mieszkaniowego niskiej intensywności.

 

Dane dotyczące nieruchomości:

  • właściciel działki nr 124 - Gmina X,
  • użytkownik fizyczny - osoba fizyczna,
  • powierzchnia działki - 620 m2,
  • lokalizacja - dobra,
  • infrastruktura techniczna (uzbrojenie) - pełna,
  • otoczenie - korzystne,
  • dostępność komunikacyjna - dobra.

 

Według informacji Gminy X wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości, przyjęta jako podstawa aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na 2008 r. w oparciu sporządzony w dniu 10 listopada 2007 r. operat szacunkowy, została określona w wysokości 114 700,00 zł.

 

Na podstawie przeprowadzonego badania lokalnego rynku, obejmującego okres ostatnich kilku miesięcy, zebrano dane dotyczące cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych o powierzchni 500 do 800 m2 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe niskiej intensywności oraz określono ich cechy rynkowe.

Oznaczenie nieruchomości

Lokalizacja

Infrastruktura techniczna

Otoczenie

Dostępność komunikacyjna

Rodzaj prawa

Cena jednostkowa zł/m2

A

dobra

pełna

korzystne

dobra

uw

172,00

B

dobra

pełna

korzystne

dobra

uw

174,50

C

dobra

częściowa

korzystne

dobra

uw

161,85

D

dobra

pełna

korzystne

dobra

uw

175,50

E

dobra

pełna

korzystne

dobra

uw

174,00

F

przeciętna

częściowa

korzystne

dobra

320,00

G

dobra

pełna

korzystne

dobra

208,00

H

dobra

pełna

korzystne

dobra

212,00

I

dobra

pełna

korzystne

dobra

204,50

J

dobra

pełna

korzystne

dobra

215,50

 

Podane ceny zostały zaktualizowane na dzień wyceny.
Ponadto na podstawie badania lokalnego rynku nieruchomości ustalono, że przeciętna stopa kapitalizacji dla tego rodzaju nieruchomości wynosi 7,5%.

 

Zagadnienia:

  • Podać akty prawne dotyczące problematyki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  • Podać zasady ustalania opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  • Obliczyć wysokość opłaty.
To tylko początek zadania!