Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego z dnia 23 kwietnia 2009 r.
Polecenie:

Nieruchomość gruntowa o powierzchni PZ = 6 600 m2, oznaczona numerem ewidencyjnym działki nr 333/2, stanowi przedmiot umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony.

Części składowe przedmiotowej nieruchomości to:

- nawierzchnia betonowa o powierzchni 6 600 m2,

- odwodnienie (kanalizacja deszczowa).

Wartość początkowa powyższych budowli stanowi podstawę odpisów amortyzacyjnych, wedle przepisów o podatkach dochodowych oraz ustaleń zawartych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, wartość początkowa wspomnianych budowli wynosi 1 089 000,00 zł.

Dotychczasowe umorzenie wynosi 539 000,00 zł.

Za zgodą właściciela nieruchomości, najemca dokonał nakładów remontowych obejmujących kapitalny remont nawierzchni (wraz z odwodnieniem), której bardzo zły stan techniczny uniemożliwiał korzystanie z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem jej sposobu użytkowania.

W zawartej pomiędzy stronami umowie najmu uzgodniono, że w przypadku jej rozwiązania właściciel jest zobowiązany dokonać rozliczenia nakładów (oszacowanych według zasad rynkowych) poniesionych na remont, najemcy zaś przysługiwać będzie zwrot nakładów wynoszący 60% wartości rynkowej nawierzchni wraz z odwodnieniem.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest na terenach o przeznaczeniu: "składy, magazyny".

Na podstawie przeprowadzonego badania rynku nieruchomości ustalono co następuje:

  • Cena jednostkowa wartości rynkowej gruntu jako przedmiotu prawa własności o przeznaczeniu "składy, magazyny" wynosi Cj = 150,00 zł/m2.
  • Zakładając, że podatek od nieruchomości ponosi właściciel, rynkowa stawka czynszu dla nieruchomości stanowiących place składowe z nawierzchnią betonową o dobrym stanie technicznym wraz z odwodnieniem wynosi 3,00 zł/m2 za miesiąc. Pozostałe wydatki operacyjne, obejmujące również koszty zarządzania, koszty zużycia mediów oraz koszty konserwacji, ponosi najemca. Średni rynkowy poziom strat w dochodzie kształtuje się na poziomie 5,0%.
  • Brak danych rynkowych, dzięki którym można ustalić współczynnik kapitalizacji jako wzajemnej relacji między cenami transakcyjnymi uzyskanymi za nieruchomości podobne a dochodami możliwymi do uzyskania z tych nieruchomości.
  • Brak danych dotyczących rynkowych stawek czynszu dla pierwotnego stanu nieruchomości (przed wykonaniem kapitalnego remontu nawierzchni wraz z odwodnieniem). 
  • Rentowność bezpiecznych lokat długoterminowych (tj. wolnych od ryzyka) kształtuje się na poziomie 6,0%, zaś poziom inflacji wynosi 3,0%.
  • Należy przyjąć premię w wysokości 7% z tytułu ryzyka inwestowania w omawiany rodzaj nieruchomości na danym rynku.

W ramach zadania należy:

  • Podać zasady określenia wartości rynkowej nakładów oraz wskazać akt prawny mówiący o tych zasadach.
  • Określić wartość rynkową nakładów najemcy według zasad rynkowych dla potrzeb rozliczeń pomiędzy stronami, tj. właścicielem a najemcą, wynikających z tytułu rozwiązania umowy.

Uwaga!

Pozostałe dane służące do określenia wartości nieruchomości należy przyjąć w wysokości maksymalnej, wynikającej z właściwych przepisów prawa.

To tylko początek zadania!