Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego z dnia 28 lutego 2008 r.
Polecenie:

Gmina X, będąca właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym, postanowiła ją sprzedać w trybie przetargowym.


Dane dotyczące nieruchomości.

Powierzchnia działki

6 000 m2

Lokalizacja

Dobra

Infrastruktura (uzbrojenie)

Pełna

Dostępność komunikacyjna

Dobra

Otoczenie

Korzystna

Dotychczasowy sposób użytkowania

Składowo-magazynowy

Części składowe nieruchomości

Zabudowę stanowi budynek 2-kondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej (ściany murowane, strop i stropodach żelbetowe).
Powierzchnia zabudowy - 1 800 m2
Kubatura budynku - 14 400,0 m3
Zgodnie z decyzją organu nadzoru budowlanego budynek przeznaczony jest do rozbiórki z uwagi na jego zły stan techniczny. Wg ekspertyzy budowlanej nie przewiduje się odzysku materiałów. Kubatura elementów budowlanych stanowi 10% kubatury budynku.


Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MU - tereny zabudowy mieszkaniowej o średniej intensywności zabudowy z funkcją usługową w kondygnacjach parteru.

Na podstawie przeprowadzonego badania rynku lokalnego nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową określono cechy, wagi i skale (przedziały) tych cech.

Cecha

Waga Cechy

Skala cechy

Lokalizacja

40%

Dobra
Przeciętna
Niekorzystna

Infrastruktura
(uzbrojenie w media)

30%

Pełne
Częściowe
Brak

Dostępność komunikacyjna

10%

Dobra
Przeciętna
Utrudniona

Otoczenie

20%

Korzystne
Przeciętne
niekorzystne

 

Zagadnienia:

  • Podać zasady wyceny tego rodzaju nieruchomości oraz zasady ustalania ceny wywoławczej wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
  • Dokonać wyboru podejścia, metody i techniki, które należy zastosować do wyceny przedmiotowej nieruchomości.
  • Określić wartość nieruchomości dla celu podanego w punkcie 1.

 

Załącznik do zadania.

Wykaz transakcji odnotowanych z aktów notarialnych.

Nieruch. nr

Rodzaj prawa*

Przeznaczenie w mpzp

Pow. gruntu m2

Lokalizacja

Infrastruktura

Dostępność komunikacyjna

Otoczenie

Cena jedn. zł/m2

Uwagi odnośnie stanu zagospodarowania

1

uw

składowo-magazynowe

6 400

dobra

pełne

dobra

przeciętne

100,00

grunt zabudowany

2

mieszkaniowo-usługowe

7 020

dobra

pełne

przeciętna

korzystne

260,00

służebność przejazdu brak zabudowy

3

uw

mieszkaniowo-usługowe

15 100

dobra

częściowe

przeciętna

korzystne

276,00

brak zabudowy

4

handlowo-usługowe

6 001

dobra

pełne

dobra

korzystne

256,00

brak zabudowy

5

uw

składowo-magazynowe

10 280

dobra

pełne

dobra

korzystne

100,00

brak zabudowy

6

handlowo-usługowe

5 106

przeciętna

pełne

przeciętna

przeciętne

220,00

grunt zabudowany budynkiem o kub. 4 500m3 do likwidacji

7

składowo-magazynowe

7 400

dobra

pełne

dobra

korzystne

150,00

bBrak zabudowy

8

uw

mieszkaniowo-usługowe

3 702

niekorzystna

brak

utrudniona

przeciętne

160,00

brak zabudowy

9

mieszkaniowo-usługowe

4 780

dobra

pełne

przeciętna

korzystne

294,00

brak zabudowy

10

mieszkaniowo-usługowe

4 999

dobra

pełne

dobra

korzystne

297,00

brak zabudowy

11

uw

mieszkaniowo-usługowe

6 032

dobra

pełne

przeciętna

przeciętne

220,00

brak zabudowy

12

mieszkaniowo-usługowe

5 699

dobra

pełne

dobra

korzystne

300,00

brak zabudowy

13

przemysłowe

7 182

przeciętna

brak

utrudniona

przeciętne

128,00

brak zabudowy

14

mieszkaniowo-usługowe

4 602

niekorzystna

brak

utrudniona

niekorzystne

180,00

brak zabudowy

*forma władania

  • wł - prawo własności,
  • uw - użytkowanie wieczyste na okres 99 lat do 2098 r.

 

Na podstawie badania rynku lokalnego nieruchomości ustalono co następuje:

  • całkowita rozbiórka budynków mieszkalnych o konstrukcji murowo-żelbetowej - 180,00 zł/m3 kubatury,
  • całkowita rozbiórka budynków magazynowych o konstrukcji jw. - 50,00 zł/m3 kubatury,
  • wywiezienie gruntu z miejsca rozbiórki na wysypisko na odległość 10 km - 70,00 zł /m3 gruzu.
To tylko początek zadania!