Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego z dnia 28 maja 2009 r.
Polecenie:

Gmina postanowiła zbyć nieruchomość gruntową o powierzchni 1 860 m2, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12/3, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 1234. Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem usługowo-warsztatowym, który został przeznaczony do likwidacji na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest na terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod usługi rzemiosła.

Ustalone cechy rynkowe przedmiotowej nieruchomości:

 • lokalizacja nieruchomości - dobra,
 • dostępność komunikacyjna - dobra,
 • uzbrojenie - pełne.

Dane dotyczące budynku: budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji murowanej, strop ceramiczny typu Kleina, dach o konstrukcji drewnianej, jednospadowy krokwiowy kryty papą.

Po dokonaniu wizji terenowej ustalono co następuje:

 • Wymiary zewnętrzne budynku:
  długość - 15,00 m,
  szerokość - 7,20 m,
  średnia wysokość mierzona od poziomu przylegającego terenu - 4,00 m.
 • Objętość elementów budynku stanowi 15% kubatury budynku.
 • Stwierdzono zły stan techniczny budynku.
 • Nie przewiduje się odzysku materiałów.
 • Gruz z miejsca rozbiórki należy wywieźć na odległość 15 km.

Na podstawie analizy badania przeprowadzonego na lokalnym rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod usługi rzemiosła uzyskano następujące informacje o cechach i cenach transakcyjnych:

Oznaczenie nieruch.

Pow. gruntu (m2)

Forma władania:
wł - własność
uw - użytkowanie wieczyste

Cena jednostkowa zł/m2

Lokalizacja

Dostępność komunikacyjna

Uzbrojenie

Inne

1

2 103

190,00

dobra

dobra

pełne

służebność drogi odpłatna

2

1 2070

175,00

niekorzystna

dobra

pełne

 

3

1 704

uw

140,00

dobra

dobra

pełne

 

4

1 790

130,00

dobra

utrudniona

pełne

przez działkę przebiega gazociąg śr. 300mm wysokoprężny

5

2 039

200,00

dobra

dobra

pełne

 

6

1 809

uw

143,00

dobra

dobra

pełne

 

7

1 506

uw

30,00

dobra

utrudniona

częsciowe

 

8

1 940

uw

137,00

dobra

dobra

pełne

 

9

2 012

190,00

dobra

dobra

pełne

płatność rozłożona na 3 lata

10

1 700

53,50

dobra

dobra

pełne

 

Powyższe ceny jednostkowe zaktualizowano na datę wyceny.
Relacja cen prawa użytkowania wieczystego gruntów do cen prawa własności gruntów dla tego rodzaju nieruchomości kształtuje się na poziomie 70%.

Ceny robót rozbiórkowych zestawionych w katalogu SEKOCENBUD "Wskaźniki kosztów" - Zeszyt nr 41/2009 przedstawia poniższa tabela:

Lp

Symbol klasyfikacji

Opis roboty lub urządzenia oraz parametrów techniczno-materiałowych

Jedn. miary

Wskaźniki cenowe w zł

min

max

średni

2.110.00

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.110.00

Burzenie budynków i obiektów kubaturowych

2.110.00

Całkowita rozbiórka budynków i obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji:

 

 

 

 

1

2.111.10

- murowanej z cegły i kamienia

m3k.b.

25

38

34

2

2.111.20

- betonowej

m3k.b.

62

91

70

3

2.111.30

- żelbetowej

m3k.b.

90

140

119

4

2.111.40

- stalowej

m3k.b.

50

83

60

5

2.111.50

- drewnianej

m3k.b.

20

32

26

2.112.00

Częściowa rozbiórka budynków i obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji:

6

2.112.10

- murowanej z cegły

m3

260

340

290

7

2.112.20

- betonowej

m3

518

760

599

8

2.112.30

- żelbetowej

m3

607

900

795

2.600

INNE ROBOTY

2.600.00

Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość:

9

2.600.10

- do 1 km

m3

36

44

40

10

2.600.20

- do 5 km

m3

46

60

52

11

2.600.30

- do 10 km

m3

59

80

70

k.b. - kubatura budynku

Na podstawie przeprowadzonego badania lokalnego rynku budowlanego właściwego ze względu na położenie przedmiotowej nieruchomości ustalono, iż ceny robót rozbiórkowych kształtują się na poziomie 90% maksymalnych cen podanych w katalogu SEKOCENBUD Zeszyt nr 41/2009.

Uwaga!

W obliczeniach należy pominąć opłatę za korzystanie ze środowiska (składowanie gruzu).

Zagadnienia:

 • Podać rodzaj wartości, podejścia, metod i techniki jakie należy zastosować.
 • Określić wartość jako podstawę ustalenia ceny przedmiotowej nieruchomości.
To tylko początek zadania!